کلمات کره ای(۹)

강하다 = قوی بودن


거짓말 = دروغ

게으르다 = تنبل بودن

농담 = شوخی، جوک

다르다 = تفاوت داشتن

부끄럽다 = خجالت کشیدن

생각 = فکر

자신 = اعتماد به نفس

천사 = فرشته

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید