کلمات کره ای(۱۸)

سلااام بچه ها 😎 حالتون چطوره؟ بریم سراغ ست کلمه های امروز 😊👇

미안해요 = متاسفم

죄송해요 = متاسفم

비싸다 = گران

짜다 = شور

싸다 = ارزان

귀 = گوش

사과 = سیب ، معذرت خواهی

과자 = اسنک ، شیرینی

토끼 = خرگوش

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید