دستور زبان کره ای(۹)(ضمایر اشاره)

سلام بچه ها 😎 امروز قراره یکم بیشتر در مورد 이게,그게,저게 صحبت کنیم.

이게 => این – وقتی چیزی که داره در موردش حرف زده میشه، به گوینده نزدیک باشه از این ضمیر اشاره استفاده میشه. مثلا یه مداد نزدیک من هست و من دارم در مورد این مداد صحبت میکنم. پس باید این ضمیر رو به کار ببرم.

그게 => آن – وقتی چیزی که داره در موردش حرف زده میشه، از گوینده دور باشه ولی به شنونده نزدیک باشه از این ضمیر استفاده میشه. مثلا من دارم با شما صحبت میکنم.یه مداد نزدیک شماست ولی از من دوره(من دارم صحبت میکنم)، این ضمیر رو به کار میبرم.

نکته: وقتی در جمله قبل در مورد چیزی صحبت کردیم و حالا میخوایم باز به اون اشاره کنیم هم از ضمیر 그 استفاده میشه. مثلا تو جمله قبلی در مورد یه پارک صحبت کردم ، حالا باز میخوام در موردش صحبتی کنم،از این ضمیر استفاده میکنم.

저게 => آن – وقتی چیزی که در موردش حرف زده میشه هم از گوینده و هم از شنونده دور باشه از این ضمیر استفاده میشه.

حالا یه چنتا مثال ببینید.

.이 차는 너무 비싸요 => این ماشین خیلی گران است.

?이게 뭐예요 => این چیه؟

.저는 그 여자를 사랑해요 => من آن دختر را دوست دارم.

그게 창문이에요 => آن پنجره است.

؟저 사람은 누구예요 => آن شخص کیست؟

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید