دستور زبان کره ای(۴۰)

سلااام بچه ها، حالتون چطوره؟😎 امروز میخوایم در مورد 으)려고) صحبت کنیم.😊

در زبان کره ای برای بیان قصد انجام کاری از اصطلاح 으)려고) استفاده میکنیم. اگر بن فعل به مصوت ختم بشه از 려고 و اگر به صامت ختم بشه از 으)려고) استفاده میشه. مثلا “قصد داریم معلممون رو ملاقات کنیم”.

همچنین برای بیان “”به منظور، برای اینکه”” هم از این روش استفاده میکنیم. مثلا میخواد بگه سخت درس میخونم برای اینکه(به منظور اینکه) مهندس خوبی بشم. یا مثلا به منظور پوشیدن کفشهام، یک لحظه روی زمین نشستم.

밖에 일찍 나가려고 숙제를 빨리 했어요.

میگه تکالفش رو سریع انجام داده که بتونه زود بره بیرون.(به منظور زود بیرون رفتن، تکالیف را سریع انجام دادم.) حالا بررسیش میکنیم.

나가려고 => در اینجا 나가 که ریشه مصدر 나가다 بوده به حرف مصوت ختم شده پس از 려고 استفاده کردیم.

저는 신발을 신으려고 잠깐 앉았어요.

میگه یک لحظه نشستم تا کفشهام رو بپوشم.(به منظور پوشیدن کفش ها، یه لحظه نشستم.) حالا بررسی میکنیم.

신으려고 => در اینجا که ریشه مصدر 신다 بوده به حرف صامت ختم شده پس از 으려고 استفاده کردیم.

우리는 선생님을 만나려고 합니다.

میگه قصد دارن با معلمشون ملاقات کنن. که 만나 ریشه مصدر بوده و به حرف مصوت ختم شده در نتیجه با 려고 ترکیب شده.

پست های مرتبط